menu
2019 рік

 В С Е У К Р А Ї Н С Ь К Е    С О Ц І О Л О Г І Ч Н Е  Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я     

                                        Регіональне соціологічне дослідження

«Толерантність в молодіжному

середовищі:  бібліотечний аспект»

 

 

Регіональне  соціологічне анкетування відбулося у  Великомихайлівській ЦБС.

 Відсоток охоплення становить 46%  від загальної кількості користувачів ( 1738) віком від 15 – 25 років  та кількості респондентів (792), які взяли участь у опитуванні.

                   Якщо об’єктивно розглядати відповіді   респондентів, то близько 90%  респондентів знаються на даті, коли святкується Міжнародний день толерантності, а 10%  помилилися. Більшість респондентів розуміється на значені слова «Толерантність» – це 99.8%   і тільки один респондент не вказав своє розуміння  про толерантність – 0.2%.  Ці результати є позитивними і дають можливість охарактеризувати  респондентів з хорошої сторони.

      Цікавими виявилися відповіді  на третє запитання:  35% опитаних вважають, що формуванню толерантності сприяє  -  свобода думки, совісті, переконань;

 28%  вважають, що – відкритість спілкування; 21.3%  -  знання; 14.5% - поширення світогляду; 1.2% опитаних  висловили свою думку / внутрішня культура, інтелігентність, вихованість, мирне життя  людей всіх народів, милосердя, доброчинність/. Знаковими  виявилися відповіді респондентів на запитання «Ти коли – не будь проявляв нетерпимість до інших? Чому?

 27 %   опитаних відповіли, що проявляли нетерпимість,   71 %  респондентів вказали на те, що не проявляли  нетерпимість до інших,  2%  опитаних  відповіли, що можливо проявляли  нетерпимість.   – Чому проявляли нетерпимість ?  - вказали   - 99%  респондентів, а 1%  опитаних не відповіли. 

    Якщо  проаналізувати  вказані приклади нетерпимості до інших,  які  зазначені у анкеті ЦБС, то можна зробити висновок, що не толерантна поведінка  опитаних має причино – наслідковий зв’язок  тому, що дітям у  підлітковому віці важко, без досвіду, без зайвих емоцій  об’єктивно сприймати реальність ситуацій, в яких вони опинилися і зазвичай  підлітки та  молодь припускаються помилок  щодо правильної та адекватної поведінки.

        Причини, які вказані респондентами мають загальну характеристику: опитані несли в собі образу, і більшість із них піддавалися тимчасово роздратуванню. А це спонукало їх до поганих  вчинків  і  респонденти  це оцінюють самі, бо відносять  свої приклади нетерпимості  -   до негативної  поведінки. Це означає, що респонденти готові змінюватися цілком,  віддаючи перевагу  моральним цінностям людини.

     Негативним виявилося те, що не всі респонденти змогли навести конкретні приклади толерантності, а саме 29% опитаних, а 71%  опитаних  вказали  приклади  толерантної поведінки у їхньому житті. Це позитивна тенденція, яка характеризує контингент опитаних у ЦБС з хорошої сторони.

          Для більш результативної роботи у ЦБС було розроблено «Інформаційний  проспект ЦБС»  – «Виховання  ідей толерантності  серед молодого та підростаючого покоління» та запропоновано  бібліотекарям  системи на нараді бібліотечних працівників для використання в роботі . 

 

 « В об’єктиві - «сучасні бібліотеки ЦБС» та читачі юнацького і молодого віку».

Соціологічне дослідження державного значення «Бібліотека та читач у віртуальному просторі. Місце зустрічі.» відбулося у чотирьох бібліотеках Великомихайлівської ЦБС, які мають комп’ютери та доступ до мережі Інтернет. Його проводили бібліотекарі ЦРБ, РДБ, Цебриківської бібліотеки – філії для дорослих, Великоплосківської бібліотеки – філії за запропонованою методикою в визначені терміни у «сучасних бібліотеках ЦБС». Відповідно до мети дослідження і виконаних завдань, бібліотеки – учасниці отримали дані щодо активності молоді в використанні мережі Інтернет, виявили сайти та сервіси, якими частіше користується сучасна молодь.

Узагальнюючі дані нам дали змогу охарактеризувати спектр обізнаності юних і молодих користувачів щодо Інтернет - ресурсів і їхню готовність отримувати бібліотечні сервіси через інформаційну мережу Інтернет, різновид сервісів бібліотеки, які направлені на надання мобільної допомоги у пошуку необхідної інформації та на оперативне задоволення потреб користувачів у безмежному інформаційному світі.

У соціологічному дослідженні прийняло участь 370 респондентів, віком від 15р. – 18р. – 291, а від 19р. до 25 р. – 79 учасників анкетування. Всі вони є активними користувачами різноманітних Інтернет - ресурсів. Із них 289 жителі селищ та 81 респондент – контингент, який проживає у селі. За результатами анкетування, респонденти все частіше користуються Інтернетом: 2-3 години – 203 респондента, а менше години на добу – 83, більше 5 годин – 53 та 3-5 годин – 31 респондент і мета їх по – перше - для спілкування з друзями й знайомими; по – друге – для пошуку зацікавленої інформації; по – третє – для розваг та відпочинку. Найактивніше наші респонденти користуються пошуковими системами – Yandex.ua, Google.com, а найчастіше користуються такими сайтами: Vkontakte.ru, Odnoklassniki.ru, Yandex, Facebook.com. Для пошуку в Інтернеті художньої та наукової літератури користуються - 40% опитаних, а 60% надали відповідь, що ні.

В анкетах більшості опитаних відслідковується низька інформованість про ресурси, які розміщені на сайті бібліотеки для юнацтва і для переважної більшості респондентів, не знайомі книжкові соціальні мережі, які є доступними в Інтернеті, бо для самих респондентів вони не є актуальними – це для 60% опитаних, а для 22% є потреба у користуванні он-лайн сервісами, які надає ДЗ «ДБУ для юнацтва». Про ці он-лайн сервіси, у переважній більшості, наші респонденти дізналися під час анкетування, і позитивним є те, що 83 опитуваних вже інформуються в соціальних мережах, користуються сервісами державної бібліотеки для юнацтва: «Для тих, хто хоче знати більше», «Віртуальна довідка», «Світ професій», «Електронний каталог», «Електронний веб - курс «Нетикет»», «Куди звернутися якщо...». Інші 18% респондентів активно користуються сервісами з інших сайтів: Imho.net та з etextlib, «Флібуста» -http://flibusta.net/ серед яких «Електронна бібліотека», «Большая безплатна библиотека», «Бібліотека української літератури», Googl.com.

Наслідком такої тенденції є і той факт, що у 28 % опитаних є домашній ПК, у 8% є ноутбуки і планшети але і втішним є факт, що 64% наші респонденти мають можливість користуватися Інтернетом та індивідуальними мобільними пристроями у навчальному закладі, на роботі і інших громадських місцях.

В цілому, соціологічне дослідження показало, що є найбільша актуальність активніше популяризувати інформаційні ресурси Інтернету та сервісні інформаційні можливості бібліотек для ширшого залучення користувачів юнацького та молодого віку; покращувати теперішній рівень надання послуг та вплив бібліотеки на інформаційне життя молодих громадян. Для цього у Великомихайлівськії ЦБС створюється сайт бібліотечної системи Великомихайлівського району щоб інформувати та формувати позитивний імідж бібліотек серед членів громади та всіма формами і методами привертати увагу до інтелектуальної продукції, до нових бібліотечних послуг, залучати до бібліотек більше коло користувачів юнацького віку. Для результативності у роботі з юнацтвом і молоддю та покращення інформованості про можливості Всесвітньої мережі Інтернет у «сучасних бібліотеках» ЦБС проводяться індивідуальні бесіди – консультації, години етикету в Інтернеті «Веб – спілкування та етикет в соціальних мережах Всесвітньої павутини», інтерактивні години «На колір і смак… Шукаю товаришів», уроки – практикуми «Як знайти потрібну інформацію в Інтернеті», віртуальні мандрівки «Місця, де стають розумними», інформаційні колажі «Інтернет: еволюція і перспективи», практичні заняття « З комп’ютером на «ТИ»». Особливу увагу бібліотекарі приділяють з інформування юнацького контингенту та молоді щодо сучасного світу професій і проводять інформаційні години «Від мрії до професії», екскурсії для підростаючого покоління «Орієнтир у світі професій», популяризують сервіс «Світ професій», які надає ДЗ «ДБУ для юнацтва».


« Дослідна  та соціологічна робота ЦБС – 2013 »

 

         У 2013 році Великомихайлівська ЦБС приймає участь у соціологічних дослідженнях регіонального значення:

 

  І.   У січні – лютому - узагальнення результатів дослідження      

             «Вивчення якості бібліотечного фонду  як запорука

           його ефективного використання»  розділу «Право».

 ІІ.      «Толерантність в молодіжному середовищі: 

бібліотечний аспект».     /березень – серпень/

Мета дослідження у ЦБС:

-  поширення  ідей толерантності;                                                                                                  -  вивчення міри розуміння поняття«толерантність» серед підростаючого покоління та впливу бібліотечної соціокультурної діяльності на виховання толерантної поведінки у юнацтва та молоді.                                                                                                                       

Завдання дослідження:

- визначити коло діяльності бібліотек системи у поширенні ідей толерантності серед юнацтва та молоді;

- визначити міру розуміння поняття «толерантність» у юного контингенту та молоді;

- визначити сфери впливу бібліотек ЦБС на виховання у читачів толерантного світогляду;

Об’єкти дослідження: бібліотеки, які працюють з юнацтвом та молоддю віком від 15 до 25 років.    

                    

 

                    В С Е У К Р А Ї Н С Ь К О Г О      З Н А Ч Е Н Н Я:

 

ІІІ. «БІБЛІОТЕКА ТА ЧИТАЧ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ. МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ» за ініціативою

ДЗ «Державної  бібліотеки України  для юнацтва»

 для «сучасних бібліотек» ЦБС.

 

Мета:

·       виявити активність молодих людей в Інтернеті, їхню готовність отримувати бібліотечні сервіси через Інтернет та очікування щодо їх змісту;

·       виявити загальний рівень обізнаності спеціалістів бібліотек щодо існуючої інформаційної кампанії бібліотек у мережі Інтернет.

Завдання:

·       отримати дані про  активність молоді в мережі Інтернет;

·       виявити, якими сайтами та сервісами  найчастіше користується сучасна молодь;

·     отримати пропозиції та зауваження співробітників та користувачів щодо наданих їм сервісів та послуг;

·     визначити, з якими проблемами зіштовхуються співробітники та користувачі під час мережевих комунікацій;

·     розробити механізми впливу на користувачів через мережу Інтернет.

Об’єкт дослідження:

Молоді користувачі Всесвітньої павутини (потенційні користувачі бібліотек)

 

Предмет дослідження:

Потреби та вподобання  української молоді в Інтернеті. Проблеми, що виникають у  процесі мережевих комунікацій.

Методика дослідження:

Під час проведення дослідження будуть використовуватись:

·       анкетне опитування;

·       он-лайн опитування;

·       аналіз даних.

  ІV.  «Родинне читання»  -   соціологічне  дослідження ЦБС   /протягом    

                                                                                                                 року/.