menu


Правила користування Публічною бібліотекою  

 1. Загальні положення 

1.1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України" Про бібліотеки і бібліотечну справу "Типових правил користування бібліотеками в Україні ", Статуту бібліотеки, іншої регламентуючої документації. 

1.2. Правила користування бібліотекою регулюють стосунки бібліотеки з користувачами, визначають їх права і обов'язки. 

1.3. Бібліотека в порядку, передбаченому її Статутом, визначає зміст, напрямок і конкретні форми своєї діяльності.

2. Права користувачів 

2.1. Кожен громадянин України незалежно від підлоги, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання, який досяг 14-річного віку, отримав паспорт, право на користування бібліотекою.         

2.2. Іноземці і особи без громадянства що знаходяться в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами на бібліотечне обслуговування, що і громадяни України.                                                                                                                       

2.3. Підприємства, установи, організації мають право на здобуття бібліотечних послуг, в т.ч. платних, на договірних початках.      

2.4. Користувачі бібліотеки мають право: · безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат; · Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку і виборі джерел інформації; Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи з фондів бібліотеки, окрім документів, придбаних за засоби, отримані від господарської діяльності бібліотеки; · Користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі; · Брати участь вроботі бібліотечних рад.           

 2.5. Право користування  районним відділом абонемента надається користувачам, які зареєстровані за місцем проживання у Велікоміхайливському районі.                                                                                                                                                        

2.6. Користувачі мають право отримати з відділу районного абонемента одноразові не більше 5 документів строком до 30 днів. Термін користування новими вступами, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшений до 10 днів. На прохання користувачів він може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів, але не більш 2-х разів підряд. Для оформлення продовження терміну користування необхідно пред'явити видання бібліотекареві.                            

2.7. Документами, отриманими в читальних залах, читачі мають право користуватися лише в приміщенні бібліотеки (окрім випадків, вказаних в прейскуранті цін на додаткові платні послуги). Кількість бібліотечних документів, одноразово видається в читальних залах обмежується 10-у екземплярами.  Надання комп'ютерних і інтернету-послуг визначається окремими "Правилами". 

2.8. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки з дозволу бібліотечних працівників, якщо бібліотечних працівників, якщо вони записані у формулярі.                                                                                                                                

2.9. Рідкі і коштовні документи, видання, сформовані в теках, довідкові видання, а також видання, отримані по МБА, видаються для користування лише в читальних залах.                                                                                                                                

 2.10. При наданні користувачам додому документів, які мають підвищений попит, бібліотекою визначається розмір засобів, які передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов'язань по поверненню отриманих в бібліотеці документів. Якщо отримані таким чином документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії з їх повернення не мають результату, то такі засоби зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання або палітурку бібліотечних документів.                                                                                                                                                                                    

2.11. В разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА, сплативши вартість поштових витрат. Користувачі мають право замовити по МБА одноразові не більше 5-ти документів.                                                                                                     

 2.12. Обличчя, бібліотеки, що тимчасово проживають в зоні обслуговування, мають право користуватися лише її читальними залами.                                                                                                                                                                                           

2.13. Користувачі мають право на здобуття додаткових платних послуг відповідно до "Положення про платні послуги, що надаються Центральна районна бібліотека і прейскуранта цін на них, затверджених  Велікоміхайловським селищною  радою.                                                                                                                                                                                                          2.14. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою. 


3. Обов'язки користувачів                                                                                                                                                           

3.1 Для запису в бібліотеку громадяни пред'являють паспорт або документ, його замінюючий, фотографію, знайомляться з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати, надають зведення для заповнення реєстраційної картки (у відділі абонемента - для заповнення читацького формуляру).Про зміни в особистих даних користувач повинен обов'язково повідомити бібліотеку.                                                                                                                                                  

3.2 Перереєстрація користувачів здійснюється щорік за наявності паспорта або документа, його замінюючого.                                

3.3 Видача літератури здійснюється шляхом самостійного вибору у відкритому доступі до фондів. Користування фондами вирішується лише читачам бібліотеки. Читач зобов'язаний не порушувати порядок розставляння видань на полицях відкритого доступу.                                                                                                                                                                                      

3.4. За невчасне повернення видань стягується пеня. В разі неповернення видань на користувача прямує позов в судові органи.                                                                                                                                                                                                    

3.5. Книжковий формуляр є документом, що засвідчує дату, факт видачі і повернення видань.                                                   

3.6. Користувачі розписуються на книжковому формулярі за кожен екземпляр видань, отриманих у відділі абонемента. При поверненні видань ставиться відмітка бібліотекаря.                                                                                                                        

3.7. Видача документів користувачам припиняється за 30 хвилин до закриття відділів. Користувачам потрібно повернути видання бібліотекареві не пізніше, ніж за 15 хвилин до закриття відділів.                                                                                                      

3.8. Користувачі зобов'язані відноситися до фондів і майна бібліотеки. При здобутті бібліотечних видань читачі повинні перевірити кількість і наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданнях відповідну відмітку. Інакше відповідальність за виявлені дефекти несуть користувачі.                                                      

3.9. Користувачі які втратили або зіпсували документ з фонду бібліотеки, повинні замінити його аналогічним або документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.    

3.10. В разі пошкодження або втрати документа, отриманого через МБА користувачі за домовленістю з бібліотекою повинні замінити його аналогічним документом (або копією) або внести погоджене грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності видання.                                                                                          

3.11. Користувачі повинні дотримувати тишу в бібліотеці. Обличчя в нетверезому стані і неохайною вигляді в бібліотеку не не допускаються.                                                                                                                                                                                

3.12. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.                                                                                                                  

3.13. Користувачі які порушують правила користування бібліотекою, позбавляються права відвідувати її на один рік .             

 4. Обов'язки бібліотеки по обслуговуванню користувачів                                                                                                      

 4.1 Бібліотека зобов'язана: 

· інформувати користувачів про всі види послуг, які надає бібліотека, в т.ч. і плати;


4.2 Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи користувачів в бібліотеці, надавати допомогу в підборі необхідних документів;                                                                                                                                                                 

4.3 Піклуватися про культуру обслуговування користувачів;                                                                                                             

4.4 Формувати у користувачів  потреба в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;                                                                                                                                                                                  

4.5 Задовольняти їх потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів по інтересах; 

4.6 Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням в бібліотеку виданих користувачам документів; 

4.7 Враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

4.8 Не використовувати зведення про користувачів бібліотеки і їх інтереси з будь-якою метою, окрім наукової, без їх згоди;        

4.9 Створювати бібліотечні ради;                                                                                                                                      

4.10 Звітувати перед користувачами бібліотеки і громадськістю.  

Правила обговорені в колективі і прийняті радою при директорові.